Laurette Labs

Algemene Voorwaarden

Last updated 15 December 2023

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED
1.1. Deze Algemene Voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op en vormen onderdeel van alle overeenkomsten tussen de ondernemer Henne BV en diens  gerelateerde ondernemingen handelend onder de naam Laurette, en haar klanten.
1.2. Behoudens andersluidend beding of uitdrukkelijk schriftelijke overeenkomst hebben deze Algemene Voorwaarden voorrang in geval van een tegenstrijdigheid met andere schriftelijke of mondelinge correspondentie of documenten uitgewisseld tussen de ondernemer en diens klanten.
1.3. Een wijziging van deze Algemene Voorwaarden (onder welke vorm dan ook) verkrijgen pas bindende kracht wanneer deze schriftelijk door de ondernemer werden aanvaard. Instemming van de klanten (uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend) met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op een overeenkomst geldt automatisch voor opvolgende overeenkomsten.
1.4. Algemene voorwaarden door de klant in een document genoemd worden voor niet geschreven gehouden en zijn in geen enkel geval bindend tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de ondernemer werden geaccepteerd.

ARTIKEL 2 – HET AANBOD

2.1. Tenzij anders overeengekomen wordt een aanbod geacht te zijn vervallen indien deze niet binnen twee weken door een order van de klant wordt bevestigd.
2.2. Orders dienen in overeenstemming te zijn met de aangeboden hoeveelheden. In geval de hoeveelheden van een order afwijken van de aangeboden hoeveelheden, dan worden de prijzen in de acceptatie van de order overeenkomstig aangepast.
2.3. Administratieve kosten ten gevolge van een buitengewone prijsopgave worden door de ondernemer bij de klant in rekening gebracht als het aanbod niet door een bestelling wordt gevolgd, onder voorwaarde dat de ondernemer de klant daar vooraf in kennis van heeft gesteld.
2.4. Indien, ter voorbereiding van een aanbod aan de klant, stalen/samples worden geproduceerd of noodzakelijk zijn, behoudt de ondernemer het recht om deze kosten van deze stalen/samples bij de klant in rekening te brengen.
2.5. Prijzen in het aanbod zijn gebaseerd op de elementen die de klant in zijn aanvraag heeft gespecificeerd. In geval van wijzigingen worden de prijzen aangepast.

ARTIKEL 3 – ORDERBEVESTIGING EN PRIJSVOORWAARDEN

3.1. Bestellingen zijn niet bindend voor de ondernemer tenzij deze de bestelling schriftelijk of elektronisch heeft geaccepteerd waarbij alle elementen van de bestelling zijn gedekt. Dergelijke opdrachtbevestiging of overeenkomst wordt binnen ten hoogste twee weken na de datum van ontvangst van de bestelling door de ondernemer aan de klant verzonden.

3.2. Als een overeenkomst een periode van een maand overschrijdt, dan dienen bepalingen met betrekking tot hoeveelheden en aflevering vast te worden gelegd en zal er een grondstoffenprijsclausule worden voorgesteld. De klant is vrij in het beslissen al dan niet gebruik te maken van deze garantie en draagt het volledige risico op prijsstijgingen tijdens de duurtijd van de overeenkomst.

3.3. Iedere wijziging in de onderdelen van de opdrachtbevestiging of de overeenkomst veroorzaakt door de klant geven de ondernemer het recht om de prijzen overeenkomstig aan te passen.

3.4. Prijzen in opdrachtbevestigingen en overeenkomsten zijn gebaseerd op de grondstofprijzen geldig op de datum van ondertekening van de orderbevestiging of de overeenkomst. Als geen redelijke overeenstemming kan worden bereikt, dan behoudt de ondernemer zich het recht voor om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Wanneer de betalingstermijn voor het nemen van een grondstofprijzenclausule of andere algemene clausule wordt overschreden, zal het prijsverschil bij de klant in rekening worden gebracht bij de afrekening van het dossier. De ondernemer wijst op het belang van tijdige betaling bij de volatiliteit van de marktprijzen.

3.5. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen zijn de kosten voor verpakking, transportverzekering, invoer- en uitvoerheffingen en alle overige heffingen en belastingen in verband met de te leveren goederen en het transport voor rekening van de klant, voor zover de klant niet aan het toepasselijk minimum order voldoet.

3.6. Als de klant de bestelling annuleert, dan behoudt de ondernemer het recht om de volledige kosten voor het aantal reeds geproduceerde goederen vermeerderd met alle aanvullende kosten gemaakt in verband met de voorbereiding van de bestelling, aan de klant te factureren. Als de klant de dienstverlening stopzet voorafgaand aan de productie maar wel tijdens de ontwikkelingsfase dan zijn alle reeds verschuldigde bedragen vanaf de goedkeuring of ondertekening van de relevante documenten (waaronder de formulation brief) meteen opeisbaar en dient de klant deze sommen te betalen bij wegen van vergoeding voor de reeds gepresteerde diensten.

3.7 Aanvullende diensten vallen buiten de aangeboden standaardpakketten en worden apart gefactureerd of afgerekend via de website. De prijzen voor de pagina Diensten, onderafdeling “Lab Services” kan de klant aanvragen. Extra aanpassingen aan de producten of formules die worden doorgevoerd op verzoek van de klant, worden in rekening gebracht. De klant dient alle sommen van de overeenkomst (inclusief aanvullende diensten) te voldoen alvorens de levering zal geschieden.

3.8. Lab Services: De ondernemer biedt extra services aan binnen het kader van haar dienstverlening. De klant kan deze tegen een vergoeding verschaffen. Deze diensten worden meteen afgerekend en zijn niet terug te vorderen wanneer de klant afziet van haar bestelling na de betaling ervan. Dit is van toepassing op de diensten SAMPLES, ANALYSE en REGULATORY SERVICES. Na de betaling zal de ondernemer de klant contacteren voor verdere instructies en de nodige capaciteit reserveren om de klant te voorzien van de gevraagde dienst. De kosten voor de administratie en andere kosten zitten reeds inbegrepen in de prijs zoals weergegeven op de website.

3.9. Academy Services: De ondernemer biedt extra services aan m.b.t. het ontwikkelen van een eigen product en hieraan verbonden diensten zoals opleidingen en cursussen die nuttig zijn voor beginners die hun eigen producten wensen op de markt te brengen. Na de betaling zal de ondernemer de klant contacteren om een afspraak vast te leggen en om de nodige materialen te voorzien. De betaalde bedragen zijn niet terug te vorderen wanneer de klant afziet van haar bestelling gelet op de reeds uitgevoerde (administratieve) handelingen, waaronder het aanmaken van een klantprofiel, bestellen of reserveren van de nodige materialen, vastleggen van de verplaatsing door de aangestelde van de ondernemer, maken van gepersonaliseerde relatiegeschenken of goodie bags (indien van toepassing) en andere zaken die verbonden zijn aan de uitoefening/levering van de opleiding/cursus.

3.10. Wanneer de klant gebruik maakt van deze website, stemt deze in met de algemene voorwaarden en het privacy beleid van de ondernemer.

ARTIKEL 4 – LEVERING EN FACTURATIE AAN DE KLANT
4.1. Behoudens andersluidend beding worden goederen betaalt op factuur. De factuur dient te worden voldaan binnen de 7 werkdagen. Het order wordt pas aangevat na de integrale ontvangst van de som, tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen. De klant dient een geldig BTW nummer op te geven om een rechtsgeldige factuur te kunnen ontvangen. Bestellingen voor consumenten worden in het kader van Business-to-business niet geaccepteerd.

4.2. Indien levering van de totale hoeveelheid op verzoek van de klant niet binnen de overeengekomen periode plaatsvindt, dan worden de goederen en de aanvullende opslagkosten door de ondernemer aan de klant gefactureerd.
4.3. De kwaliteit van eindproducten kan niet worden gegarandeerd, indien deze langer dan twaalf maanden (te rekenen vanaf de dag van productie) zijn opgeslagen.
4.4. De overgang van het risico op de klant wordt bewerkstelligd op het moment dat de levering is voltooid, onverminderd rechten op eigendomsvoorbehoud.
4.5. Als de gereserveerde grondstoffen of producten voor de bestelling niet binnen de maand na de overeengekomen levertijd worden verwerkt, behoudt de ondernemer zich het recht om deze grondstoffen/producten, alsook de opslagkosten aan de klant te factureren
4.6. Bijzondere diensten, zoals spoedorders of exceptionele JIT (Just In Time) levering, worden afzonderlijk gefactureerd.

ARTIKEL 5 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
5.1. de ondernemer reserveert het recht om diens intellectuele eigendomsrechten te exploiteren. De klant zal de ondernemer beschermen tegen, vrijwaren tegen en schadeloosstellen voor vorderingen, verliezen, schade, kosten, nadelige gevolgen, aansprakelijkheden, uitspraken, bedragen betaald in der minne, geldboetes en onkosten (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en redelijke vergoedingen van advocaten en andere professionals) voortkomend uit of verband houdend met een schending van de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, in welke vorm dan ook.

5.2. De klant zal de ondernemer vrijwaren tegen schadevergoedingen die door een bevoegde rechter in verband met dergelijke aanspraken zijn toegekend.

5.3. De klant geeft de ondernemer en haar entiteiten een beperkt, niet-overdraagbaar, onbeperkt in de tijd geldig recht om diens intellectuele rechten (inclusief logo’s, afbeeldingen, foto’s en ander grafisch materiaal) te kunnen gebruiken tijdens de ontwikkeling van de producten m.b.t. het maken van samples, etiketten en andere elementen die nodig zijn om de klant correct te kunnen informeren m.b.t. de visuele weergave van diens intellectuele eigendomsrecht op de verwezenlijkte producten. de ondernemer behoudt het recht om alle ontwerpen (inclusief logo’s, afbeeldingen, foto’s en ander grafisch materiaal) te gebruiken op diens platformen, waaronder maar niet beperkt tot, de officiële website om eerder gerealiseerde projecten tentoon te stellen teneinde nieuwe potentiële klanten te kunnen informeren m.b.t. de mogelijkheden van de te personaliseren producten.

ARTIKEL 6 – ACCEPTATIE VAN DE GOEDEREN
6.1. Bij aflevering van de goederen zal de klant de goederen onmiddellijk en zo nauwkeurig als mogelijk inspecteren. In geval van waargenomen gebreken (inclusief schade tijdens transport) zal de klant de ondernemer daar onmiddellijk, en ten laatste 48 uur na aflevering, schriftelijk op de hoogte brengen. Het niet naleven van deze verplichtingen heeft verval van de vordering tot gevolg.
6.2. De klant is gerechtigd om vorderingen met betrekking tot gebreken die bij aflevering niet konden worden waargenomen, zulks door de klant aan te tonen, tot één maand na aflevering in te stellen. Na het verlopen van deze periode is het de klant niet toegestaan om nadere klachten met betrekking tot mogelijke gebreken in de goederen bij de ondernemer in te dienen.
6.3. Leveringen waarvan de ondernemer erkent dat deze gebrekkig zijn worden hersteld, vervangen of gecrediteerd. de ondernemer is niet gehouden tot het betalen van schadevergoeding voor gevolgschade.
6.4. Als een deel van de levering reden tot een vordering geeft dan wordt het schadebeperking principe toegepast voor wat betreft nadelige gevolgen voor de rest van de levering.
6.5. Iedere klacht betreffende de kwaliteit die niet wordt geaccepteerd door de de ondernemer, moet worden voorgelegd aan een arbitragecommissie.
6.6. De aansprakelijkheid van de ondernemer wordt beperkt tot het bedrag van de factuur. de ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
6.7. Onjuiste opslag of onjuist gebruik van de goederen door de klant sluiten de aansprakelijkheid van de ondernemer uit.
6.8. In geen geval kan de klant een vordering tegen de ondernemer indienen nadat de afgeleverde goederen of een deel daarvan zijn gebruikt of verkocht.

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1. De ondernemer behoudt zich het eigendomsrecht met betrekking tot geleverde goederen tot de volledige en finale betaling van de relevante factuur heeft plaatsgevonden voor zover de wetgeving van het land waar de goederen zich op het moment van het verhaal bevinden dit toestaat en wanneer alle noodzakelijke wettelijke voorwaarden voor toepassing daarvan zijn vervuld.

ARTIKEL 8 – BETALING DOOR DE KLANT
8.1. Tenzij schriftelijk anders bedongen door de ondernemer zal de betaling van de opstartkosten voor het opstarten van het dossier onmiddellijk geschieden bij het plaatsen van een order, zonder aftrek bij wege van verrekening, tegenvordering, korting of anderszins plaatsvinden, tenzij de ondernemer zijn voorafgaande schriftelijke toestemming voor een dergelijke aftrek heeft verleend. Bankkosten zijn voor rekening van de klant.
8.2. Wanneer de ondernemer dit nodig acht, kan de klant verzocht worden tot 50% van het totale bedrag (inclusief BTW wanneer van toepassing) reeds te voldoen bij het afsluiten van de overeenkomst/bestelling.
8.3. Als de klant nalaat om een bedrag betaalbaar op grond van de overeenkomst te betalen, dan zijn alle uitstaande facturen en bedragen van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.
8.4. Een bedrag dat op de vervaldatum onbetaald blijft is van rechtswege en zonder formele kennisgeving rentedragend tegen het jaarlijkse tarief gelijk aan de wettelijke rente als dan in het land waar de zetel van de ondernemer is gevestigd, vermeerderd met 3% en zulks tot het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

8.5. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van de grondstofprijzen clausule (teneinde prijsvastheid van de relevante grondstoffen te garanderen tijdens de ontwikkeling van de relevante producten) zal van hem of haar gevraagd worden het volledige bedrag van de offerte (voor de relevante ontwikkelingspakketten (zoals beschreven op de pagina ‘Private Label’) integraal te betalen, teneinde de onderneming in staat te stellen voldoende grondstoffen in te kunnen slaan om de bovengenoemde prijsvastheid te kunnen garanderen.

8.6. Alvorens de finale levering zal geschieden, neemt de klant diens betalingsverplichting op zich en zal deze het volledige bedrag op de eindfactuur voldoen alvorens de ondernemer de producten of diensten zal leveren om misbruik en dubieuze debiteuren te voorkomen.

8.7. Tijdens de prospectie van nieuwe klanten behoudt de ondernemer zich het recht om kosten in verband met verplaatsing (voor fysieke afspraken) en opstartkosten of dossierkosten aan te rekenen aan de prospect teneinde vergissingen of misbruik te vermijden. De verplaatsingskosten worden bepaald a.d.h.v. de locatie van de prospectus en de locatie van de ondernemer en zijn minstens €75 excl. btw. Andere kosten worden geraamd op minstens €50 excl. btw. de ondernemer behoudt zich het recht om deze bedragen aan te passen naar eigen goeddunken wanneer bijzondere omstandigheden zich voordoen.

ARTIKEL 9 – PROSPECTIE EN AFSPRAKENBEHEER

9.1. Prospectie: De ondernemer steunt op het transparantie-principe en heeft naar haar beste vermogens alle voorafgaande en vereiste informatie, die de klant nodig heeft teneinde de draagwijdte van de dienstverlening te kunnen inschatten, weergegeven op deze website. De klant wordt, bij elk eerste contact dan ook gevraagd om de informatie op deze website grondig door te nemen alvorens een fysieke afspraak te boeken. De ratio achter dit principe tracht misverstanden of misbruik voor of tijdens de afspraak te vermijden. Dankzij de prospectus op voorhand correct te informeren tracht de ondernemer op efficiënte wijze enkel de geïnteresseerde klanten te bereiken die een afspraak wensen te boeken. Een prospectus die reeds kennis heeft van de prijzen en andere informatie (zoals reeds weergegeven op deze website) en die toch (al dan niet herhaaldelijk) een afspraak boekt met bedrieglijk oogmerk om vertrouwelijke gegevens wenst te bekomen, zonder het voldoen van de verplaatsingskosten zal geen toegang meer krijgen tot onze website en gesanctioneerd worden conform paragraaf 9.4 van dit artikel.

9.2. Afspraak maken: Potentiële of nieuwe klanten kunnen via deze website een afspraak maken om een verkennend gesprek te boeken voor hun project. Dit gesprek vindt, behoudens andersluidend beding, plaats via online meeting. Klanten met een lopend dossier kunnen opteren voor een fysiek gesprek op locatie van de klant, dan wel van de ondernemer.

9.3. Afspraak annuleren: Indien de klant de fysieke afspraak niet langer wenst te laten doorgaan is men vereist dit te melden via labs++appointment@laurettecosmetics.com. Dit ten laatste 48 uur voor het doorgaan van de afspraak. Wanneer de annulering niet tijdig gebeurt dan zullen de verplaatsingskosten (zoals bepaald in artikel 9.4) worden ingehouden of andere kosten worden gevorderd bij wege van schadevergoeding.

9.4. Anti-Misbruik bepaling: Gelet op de toename van valse afspraken of pogingen om vertrouwelijke informatie m.b.t. onze dienstverlening, prijzen en andere aspecten van de onderneming te bekomen, werd een anti-misbruik mechanisme ingevoerd bij het boeken van een fysiek gesprek. Bij het vastleggen van de afspraak krijgt de potentiële klant kennis van deze mechanismen en zal hem of haar vervolgens gevraagd worden om een beperkt bedrag van maximaal €100 exclusief btw te voldoen. Dit bedrag dient men onmiddellijk over te maken teneinde de geldigheid van de afspraak te waarborgen. Wanneer de klant deze som niet tijdig overmaakt, dan zal eerst contact worden gezocht met de klant teneinde aan deze vereiste te kunnen voldoen, dan wel te kunnen vaststellen dat er geen echte intentie was om een afspraak te boeken. de ondernemer en haar entiteiten behouden het recht om malafide pogingen of afspraken te weigeren en gepaste acties te ondernemen tegen deze personen binnen de geldende wet- en regelgeving.

9.5. Afloop afspraak: Nadat de afspraak conform de voorwaarden heeft kunnen plaatsvinden en wanneer de prospectus wenst klant te worden bij de ondernemer, dan zal de nieuwe klant het bedrag van de fysieke afspraak (zoals bepaald in paragraaf 9.4) terug krijgen bij wege van korting op de eindafrekening, of behoudens andersluidend beding, op een ander moment tijdens de samenwerking. Hierdoor draagt de klant geen last m.b.t. het klant worden en is het verkennend gesprek gratis.

9.6. Opvolgende afspraken: Alle afspraken van de bestaande klant, volgend op de eerste afspraak (het ‘verkennend gesprek’) zijn kosteloos. De klant dient zijn/haar contactpersoon aan te spreken voor het inboeken van een nieuwe (al dan niet fysieke) afspraak. De klant kan ook opteren voor andere methoden van contact (zoals telefonisch- of videogesprek) om zijn/haar dossier op te volgen.

 

ARTIKEL 10 – REFERRAL PROGRAM & BENEFITS EN BIJZONDERE AANBIEDINGEN

10.1. Klanten kunnen opteren om deel te nemen aan het Labs Referral Program. Het initiatief voorziet in de mogelijkheid voor bestaande klanten om extra korting te krijgen op hun volgende bestelling door het succesvol door te verwijzen van een vriend of collega die potentieel ook interesse heeft om een eigen product te ontwikkelen. De artikelen van deze Algemene Voorwaarden, alsmede de specifieke voorwaarden zoals uiteengezet op de Referral Program pagina zijn van toepassing.

10.2. Toepassingsgebied: De korting is enkel van toepassing op de productie van de formule(s) (fase 2), en heeft geen betrekking op de ontwikkelingspakketten (fase 1) zoals beschreven op deze website (zie pagina m.b.t. Private Label), tenzij anders aangegeven.

10.3. Bedrag van de korting: de basiskorting voor een succesvolle doorverwijzing bedraagt 5%. De opstapeling van verwijzingen is beperkt tot 6 referrals en de maximale korting kan 30% bedragen. Bij elke referral zal gevraagd worden of de klant deze wil opsparen tot het maximum van 30% korting of hij/zij deze al dan niet wenst te gebruiken voor hun eerst volgende project bij Laurette Labs.

10.4. Cumul met andere promoties: Wanneer er reeds andere promoties gelden, dan zal de korting pas worden verrekend na aftrek van de geldende promotie, tenzij het opstapelen van de promotie en korting uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

10.5. Geldigheid: De korting is enkel van toepassing op de dienstverlening van Laurette Labs en is slechts geldig voor één jaar, te rekenen vanaf de verzilvering/het moment wanneer de verwijzer aanspraak kan maken op de korting. In geval van meerdere verwijzingen zal de datum van de oudste verwijzing blijven gelden voor het totaal van de verwijzingen. Bij het verstrijken van het jaar vervallen alle kortingen.

10.6. Succesvolle verwijzing/referral: De goedkeuring/beslissing van de vriend of collega komt overeen met het onderschrijven van de relevante documenten, al dan niet gepaard met het overmaken van de opstart- en administratiekosten verbonden aan hun dossier. Vanaf dan kan de verwijzende klant aanspraak maken op de 5% korting. Wanneer de potentieel nieuwe klant afziet van zijn of haar eerste bestelling, dan zal het recht op de 5% korting voor de verwijzer automatisch vervallen, zonder dat hiervan melding wordt gemaakt.

10.7. Bijzondere aanbiedingen: De ondernemer behoudt het recht om op bepaalde tijdstippen doorheen het kalenderjaar bijzondere aanbiedingen te lanceren op diens website en officiële kanalen. Deze promoties zijn, tenzij andersluidend beding, niet te combineren met andere acties of andere kortingsmechanismen.

10.8. Anti-Misbruik: De ondernemer behoudt het recht om, in geval van misbruik of aanwijzingen heeft die in strijd zouden zijn met deze Algemene Voorwaarden, om de bijzondere aanbieding niet toe te kennen aan bepaalde klanten. Herhaaldelijke pogingen om voordeel te halen, met bedrieglijk oogmerk, kunnen worden gesanctioneerd conform ons beleid en de geldende wet- en regelgeving.

ARTIKEL 11 – BIJZONDERE STIPULATIES

11.1 Algemeen: Bijkomend zijn op alle overeenkomsten deze specifieke voorwaarden van toepassing. Bij tegenstrijdigheid genieten de bijzondere voorwaarden voorrang op alle andere voorwaarden.

11.2 Opening dossier: Van zodra de klant besloten heeft om een eigen product te ontwikkelen d.m.v. de aangeboden private label diensten, zal deze gevraagd worden om de vereiste documenten te ondertekenen om de overeenkomst aan te gaan met de ondernemer.

11.3 Opstart- en/of administratiekosten en GPC: Bij het opstarten van het dossier zal de klant gevraagd worden om een bepaald bedrag te voldoen alvorens de ontwikkeling van het product kan aanvangen. Het bedrag is afhankelijk van de geselecteerde samenwerkingsvorm en is exclusief btw. Wanneer de klant opteert om zich in te dekken d.m.v. een grondstofprijzenclausule, zal de opstart- en/of administratiekost deels of in zijn geheel worden verrekend. De ondernemer bepaalt in welke mate een verrekening of kwijting mogelijk is.

11.4 Betaling met GPC: Wanneer de klant een of meerdere grondstofprijzenclausules heeft geselecteerd, zal deze gevraagd worden om het volledige bedrag te voldoen alvorens de ontwikkeling van het product kan starten. Dit stelt de ondernemer in de mogelijkheid om voldoende grondstoffen in te slaan om de prijsvastheid te kunnen garanderen. Naargelang de financiële toestand van de klant kan de ondernemer toestaan dat het bedrag van de GPC in één of meerdere schijven kan worden voldaan. Voor het opstarten van de ontwikkeling is vereist dat de klant minstens een deel van de GPC wordt voldaan ten bedrage van minimum 40% van de pakketprijs.

11.5 Betaling zonder GPC: In afwezigheid van een GPC zal de klant gevraagd worden om een opstartkost (cfr. art 11.3) te voldoen alvorens de ontwikkeling kan starten. Tijdens de ontwikkelingsfase zal de klant tussentijdse facturen ontvangen voor de verdere ontwikkeling van diens product te garanderen. In de afwezigheid van de grondstofprijzenclausule bestaat de kans dat de grondstofprijzen gedurende de ontwikkelingsfase stijgen. Dit verschil zal worden doorgerekend aan de klant bij de afrekening of tussentijds. De klant is volledig vrij te kiezen om zich al dan niet te beschermen tegen volatiele marktprijzen d.m.v. het nemen van een grondstofprijzenclausule (GPC). Wanneer de formule van het product finaal is en werd goedgekeurd door zowel de klant als veiligheidsassessoren, volgt een tussentijdse afrekening van de ontwikkeling, tenzij alle bedragen reeds voldaan zouden zijn.

11.6 Afwerking product: In een tweede fase wordt de verpakking en afwerking gekozen door de klant. Deze zal voorafgaand aan het aankopen van de verpakking of uitvoeren van de productie telkens definitieve toestemming moeten geven. Wijzigen van bepaalde elementen of keuzes is na het verlenen van schriftelijke toestemming niet meer mogelijk dan bij het betalen van een meerprijs die gepaard gaat met het toepassen van de nieuwe wijzigingen door de klant. De ondernemer kan de draagwijdte van de meerprijs niet op voorhand inschatten en wijst de klant op het belang van de samples en proefdrukken goed te controleren alvorens toestemming te geven om verder te gaan.

11.7 Transparantie: De klant kan op aanvraag altijd een offerte ontvangen van de kosten die zullen gemaakt worden in de loop van het project. Gelet op de volatiele prijzen van alle mogelijke grondstoffen, zullen de prijzen zoals weergegeven op de offerte, slechts voor een beperkte tijd geldig zijn. Wanneer de periode is verstreken zullen de huidige marktprijzen gelden. De klant kan een nieuwe offerte aanvragen voor een huidige stand van zaken. Wanneer prospectussen of klanten herhaaldelijk offertes aanvragen zonder gevolg te geven aan het project, kan de stopzetting beëindigd worden of de toegang tot onze website en diensten worden ontzegd teneinde de integriteit van onze dienstverlening te waarborgen.

11.8 Exceptie bij personalisatie: Wanneer de klant de samenwerking wenst stop te zetten op elk moment voorafgaand aan het afronden van het project, zullen alle nog openstaande bedragen voor geleverde diensten meteen opeisbaar worden. Reeds betaalde bedragen voor gepresteerde diensten zijn niet-terugvorderbaar. Alle diensten m.b.t. het personaliseren van producten of diensten sluiten elk recht op terugbetaling uit.

11.9 Eindafrekening en Levering: De klant zal het volledige bedrag van de eindafrekening betalen ten laatste één dag voordat de levering zal geschieden. De ondernemer kan beslissen om de afgewerkte producten in meerdere keren te leveren, op verzoek van de klant om betalingsspreiding te bekomen of in geval van buitengewone situaties zoals beschreven in artikel 12. De klant staat in voor de extra transport- en administratiekosten die de spreiding van betaling en opeenvolgende leveringen met zich mee brengen. In geval van betalingsspreiding kan de levering pas plaatsvinden wanneer minstens 75% van de eindafrekening werd betaald.

11.10 Identificatie van producten: Op elk product kunnen kentekens of merken worden aangebracht teneinde de authenticiteit van het product te kunnen waarborgen. Wanneer de klant zich verzet tegen het aanbrengen van dergelijke merken of kentekens, draagt laatstgenoemde alle verantwoordelijkheid in geval van namaak en schending van de intellectuele eigendomsrechten van de ondernemer. De klant dient de ondernemer in elk geval te vrijwaren.

11.11 Bijkomende forfaits en kosten: Wanneer de ondernemer bepaalde aspecten tijdens het ontwikkelen of afwerken van het product laat wijzigen op verzoek van de klant, dan kunnen bijkomende kosten of forfaits in rekening worden gebracht. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het meermaals laten aanpassen van ontwerpen, het wijzigen van verpakking nadat de klant reeds goedkeuring had gegeven voor de aankoop, het aanpassen van de formule wanneer deze als definitief werd beschouwd, wanneer testen reeds in uitvoering zijn en de klant nog aanpassingen wenst door te voeren, wanneer de klant om extra samples of herformuleringen verzoekt die buiten het toepasselijke pakket vallen, bijkomende herdrukken of samples van het etiket laat bestellen, etc.

 

ARTIKEL 12 – OVERMACHT/ FORCE MAJEURE
12.1. De ondernemer kan de afleverdatum uitstellen of dergelijke aflevering stopzetten of de overeenkomst annuleren of het volume of de hoeveelheid van door de klant bestelde goederen verminderen als hij wordt gehinderd of vertraagd in de bedrijfsvoering vanwege omstandigheden buiten zijn redelijke controle inclusief, maar niet beperkt tot, overmacht, officiële maatregelen, oorlog of nationale nood- of defensievereisten, rellen, burgerlijke onlusten, brand, explosie, overstroming, epidemieën, ongelukken, storingen in machines of apparaten, uitsluitingen of andere arbeidsconflicten (al dan niet met betrekking tot het personeel van één der partijen) of een beperking of vertraging aan de kant van vervoerders of onvermogen of vertraging in het verkrijgen van leveringen van behoorlijke en geschikte grondstoffen inclusief brandstof en energie, of scherpe stijging in de prijs van dergelijke grondstoffen of uitblijvende of late uitvoering door een derde.

12.2. Indien de gebeurtenis in kwestie langer dan een onafgebroken periode van zes maanden duurt, zal de klant gerechtigd zijn de ondernemer schriftelijk in kennis te stellen van de opzegging van de overeenkomst. In geval van een tijdelijke overmacht situatie heeft de ondernemer het recht om de voorziene afleverdatum te verlengen met de tijd dat de tijdelijke situatie voortduurt. Zo spoedig als een partij kennisneemt van het voorvallen of het dreigend voorvallen van een dergelijke gebeurtenis zal hij de andere partij daarvan op de hoogte stellen en alle redelijke maatregelen nemen om de schadelijke gevolgen daarvan te beperken.

ARTIKEL 13 – TOEPASSELIJK RECHT
13.1. Deze Voorwaarden en een overeenkomst gesloten tussen de ondernemer en zijn klanten wordt geregeerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met en gehandhaafd op grond van het recht van het land waar de zetel van de ondernemer is gevestigd. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten uit 1980 worden uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 14 – GESCHILLEN
14.1. Een geschil voortkomend uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden of een overeenkomst gesloten tussen de ondernemer en zijn klanten wordt verwezen naar en in laatste instantie beslecht door middel van arbitrage op basis van de ICAC Arbitrageregels van het Europese Arbitragegerecht welke Regels door verwijzing in deze bepaling geacht worden te zijn opgenomen. Er zal slechts één arbiter zijn. De plaats van arbitrage is de hoofdstad van het land waar de zetel van de ondernemer is gevestigd.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is empty
      Calculate Shipping